Informatīvais seminārs par tikumiskās audzināšanas programmu “e-TAP”

 

Informatīvais seminārs par tikumiskās audzināšanas programmu “e-TAP”

2021. gada  27. oktobrī Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” pedagogi un izglītojamo vecāki piedalīsies informatīvajā seminārā LZP projekta “Tiešsaistes mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte bērnu un jauniešu (5-15 g.) tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs” ietvaros. Projektu īsteno Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta akadēmiskais personāls no 01.12.2020. līdz 31.12.2021.

Projekta galvenais rezultāts ir Latvijas kontekstam pielāgotā tikumiskās audzināšanas programma “e-TAP”, kura piedāvā mācību resursus pirmsskolas un pamatizglītības skolotājiem, lai palīdzētu īstenot tikumisko audzināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. Tikumiskā audzināšana ietver sevī tiešās un netiešās izglītojošās aktivitātes, kas palīdz bērniem un jauniešiem iegūt un izkopt labus morālos ieradumus jeb tikumus. Izglītības iestādēs tikumiskā audzināšana būtu jāīsteno apzinātā, plānotā, organizētā un reflektīvā veidā, un šim nolūkam programma “e-TAP” ir patiesi noderīgs rīku kopums.

Programmā “e-TAP” cilvēks tiek uzskatīts par galveno vērtību, kas ikdienā izpaužas mīlestībā cieņā un rūpēs par katru cilvēku. Citas programmas pamatvērtības ir brīvība, atbildība, daba, patiesība un harmonija.  Programmā “e-TAP” tiek piedāvāts skatīties uz vērtībām un tikumiem caur katram vecumposmam atbilstošajām mācību tēmām un nodarbībām, kuru elastīgais izklāsts pielāgots bērnu izpratnes līmenim.

Mācību materiāli strukturēti četros tematiskajos moduļos: plaukstošas personības, plaukstošas attiecības, uzplaukums digitālā vidē un sabiedrības uzplaukums. Katrā tematiskajā modulī tiek apskatītas vairākas savstarpēji saistītas tēmas (piem., ģimene, draudzība, veselīgs uzturs, emocionālā veselība) vairākās elastīgās nodarbībās. Katrā tēmā sasniedzamie rezultāti (zināšanas un morālās prasmes), kā arī aplūkotās vērtības un tikumi ir saskaņoti ar LR Pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Mācību materiāli sastāv no detalizētiem nodarbību plāniem, prezentācijām un citiem materiāliem (darba lapas, saites uz video materiāliem u.c.).

Programma ‘e-TAP” ir pieejama tiešsaistē: https://www.arete.lu.lv/parnese-izglitiba/tikumiskas-audzinasanas-programma/, t.sk. mācību materiāli pirmsskolas vecuma bērnu tikumiskajai audzināšanai https://www.arete.lu.lv/parnese-izglitiba/tikumiskas-audzinasanas-programma/pirmsskola/

Pētījumu finansē Latvijas Zinātņu Padome, projekta Nr. lzp-2020/2-0277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content