Lācēni

Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Varavīksne” 1.jaunākā grupa ,,Lācēni”

Grupu ,,Lācēni” apmeklē bērni no 1,5 līdz 3 gadu vecumam.

Grupā ,,Lācēni” strādā pirmsskolas skolotājas:

Lilita Ladusāne, Ilze Dreiska.

pirmsskolas skolotāja palīgs Kristina Grabovska.

Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kas balstīta uz vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu pamatu veidošanai.

Grupas ,,Lācēns” skolotājas ikdienā daudz laika velta bērnu sīko pirkstu muskulatūras attīstībai – piedāvā rotaļas ar dabas materiālu, veramo, beramo un pārliekamo izdales materiālu, pirkstiņu spēles, mazu bērnu rotaļiņas. Iecienītas arī rotaļas ar dziedāšanu, pasaku klausīšanās un demonstrēšana uz flaneļa tāfeles . Bērni darbojas individuāli vai nelielās grupās izveidotajos rotaļu centros , patstāvīgi izmantojot pieejamos un piedāvātos izdales materiālus atbilstoši izvēlētajai rotaļu darbībai visas dienas garumā.

Notiek cieša un rezultatīva sadarbība ar bērnu vecākiem – regulāri tiek rīkotas vecāku sapulces, individuālas konsultācijas, vecāku stūrītī tiek sniegtas rekomendācijas par jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanas un apmācības īpatnībām. Vecāki ir atsaucīgi – labprāt piedalās izdales materiālu pagatavošanā, iesaistās iestādes rīkotajos radošo darbu konkursos un izstādēs.

Pirmsskolas skolotājas nodrošina bērnu sekmīgu adaptācijas procesa norisi, sekmē pašapkalpošanās iemaņu apguvi, ievērojot katra bērna individuālās prasmes un iemaņas, seko pilnvērtīgai dienas režīma momentu ievērošanai, nodrošinot vispusīgu bērna personības attīstīšanu, sadarbojoties ar iestādes pedagogiem un bērnu vecākiem.

Grupas bērniem netrūkst individuālas uzmanības, viņi ar prieku apmeklē savu grupu un radoši pavada laiku ar vienaudžiem un skolotājām.

Grupas uzvedības noteikumi

Grupas mācību jomu centri

Grupā ar mīļām dziesmām un pārsteigumiem tiek svinētas bērnu dzimšanas dienas.

Bērnu individuālām rotaļām tiek piedāvāts daudzveidīgs, pašdarināts, ar vecāku līdzdalību sagādāts izdales materiāls, kas rosina bērnus aktīvi darboties un attīstīt sīko roku muskulatūru.

Dienas režīms

Pieņemšana, individ.darbs 7:00-8:00
Rīta rosme 8:15-8:19
Brokastis 8:30-8:50
Rīta aplis, Rotaļnodarbības 9:00-9:50
Sagat.pastaigai, pastaiga /sliktu laika apstākļu gadījumā tiek organizētas aktivitātes zālē/ 10:00-11:20
Pusdienas 11:30-12:00
Sagat.atpūtai, miegs Līdz 14:50
Celšanās, gaisa procedūras 14:50-15:00
Launags 15:20-15:40
Vakara aplis, pastaiga ja ir labie laika apstākļi, spēles, individuālais darbs. Līdz 18:00

Organizēto  nodarbību  

saraksts  2022./2023.m.g.

grupā “Lācēni”

 

Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien
9.00-9.10 Rotaļnodarbība

9.15-9.30 kust.att. zālē

9.35-9.50 Rotaļnodarbības

sporta spēles  laukumā

9.00-9.30 Rotaļnodarbības.

9.40-9.55  mūzika grupā

9.00-9.50 Rotaļnodarbības 9.00-9.50 Rotaļnodarbība

10.55-11.05   kust.att. laukumā

9.00-9:10- Rotaļnodarbības9.10-9.25 mūzika  zālē

9.35-9.50 kust.att. grupā

Mācību jomas vienai nedēļai  grupā

 1. Valodu mācību joma (krievu valoda, latviešu valoda)
 2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
  (iepazīstināšana ar apkārtni)
 3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes
  mākslā mācību joma (zīmēšana, mūzika, literatūra)
 4. Dabas zinību mācību joma (iepazīstināšana ar dabu)
 5. Matemātikas mācību joma (matemātika)
 6. Tehnoloģiju mācību joma (veidošana, aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi)
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sports)

 

Pirmsskolas izglītības skolotāji atbild par izglītības satura apguvi rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai un sociālai attīstībai mācību jomās visas dienas garumā.