Pulciņš “Mazie mākslinieki” 2022./2023.m.g.

Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības

“Mazie mākslinieki”

 

Pulciņa pedagogs: Inga Krūmiņa

 

 1. Programmas mērķi:

2.1.rādīt priekšnoteikumus zinātkāras, pozitīvas, radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai vizuālās mākslās jomā.

2.2.veicināt bērnu sagatavošanos pamatizglītības ieguvei.

 

 1. Programmas uzdevumi:

3.1.sekmēt vispusīgu bērnu attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi;

3.2.attīstīt sociālās un emocionālās prasmes;

3.3.nodrošināt bērniem iespēju apgūt pamata iemaņas, kas nepieciešamas, lai dažādus materiālus izmantot efektīvi, droši un ilgtspējīgi;

3.4. attīstīt kritisko domāšanu, rakstītprasmes, sadarbības prasmes;

3.5. sekmēt radošums izpausmes visās aktivitātes.

 

 1. Mērķauditorijas raksturojums

Izglītojamie 5-6 gadus vecumā.  

 

 1. Plānoto rezultātu apraksts

 

Bērni:

 • stāsta par savu pieredzi radošā darbībā, raksturo vizuālās mākslas, mūzikas un literārā darba radīto pārdzīvojumu;
 • iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās zīmes, svētkus;
 • mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem;
 • vēro, klausās un iztēlojas; rada un īsteno ideju daudzveidīgā mākslinieciskā darbībā;
 • izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai, izrāda iniciatīvu; mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību, vēlas apgūt jaunas prasmes;
 • izsaka savas domas un jūtas, mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli, sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus, mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem, izturas pieklājīgi un rīkojas iejūtīgi, mācās veidot noturīgas attiecības un savu izpratni par draudzību, palīdz un pieņem palīdzību, mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību;
 • piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro tos, mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības, mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot;
 • mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu, zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, to skaitā digitālās ierīces;
 • atšķir emocijas un nosaka to cēloņus, mācās pārvaldīt savu uzvedību, spēj pagaidīt, spēj paveikt darbību līdz galam, patstāvīgi kārto
 • savas mantas, mācās izvirzīt savas darbības mērķi, plānot darbību, lai īstenotu ieceri, darbojas patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības, mācās paveikt uzticēto pienākumu, lepojas ar saviem sasniegumiem, neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no mācīšanās, novērtē savu un citu darbību un tās rezultātu, paskaidro savu vērtējumu;
 • lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās, formulē vienkāršas sakarības un darbību secību, nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas, mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto;
 • atpazīst zināmus māksliniekus un viņu darbus, saprot ko dara gleznotāji un kur viņi var mācīties, lai par to kļūt (bērnu mākslas skola utt.).

 

 

 

 

 

Skip to content