Noteikumi, personas datu apstrāde, ped.med.komisija, konsultatīvā nodaļa

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ”Varavīksne” nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

KĀRTĪBA PAR IZGLĪTOJAMO SPECIĀLO VAJADZĪBU NOTEIKŠANU UN INDIVIDUĀLĀ IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES PLĀNA IZSTRĀDI UN ĪSTENOŠANU ar 28.10.21. grozījumiem

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Rēzeknes pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija

Privātuma politika

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTS MĀCĪBU PROCESS ATTĀLINĀTI

 

 

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”( Reģ. Nr. 3101901620, adrese: Raiņa iela 17, Rēzekne, LV 4601, tālrunis: 64622831) apstrādā darbinieku, apmeklētāju, izglītojamo un viņu vecāku personas datus, ievērojot personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula vai VDAR), nacionālajiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, lai garantētu godprātīgu un pārredzamu personu datu apstrādi.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000025465, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, tālruņa Nr. +371 64607609, e-pasta adrese: dome@rezekne.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija saziņai personas datu aizsardzības jautājumos – datuaizsardziba@rezekne.lv.

Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama Rēzeknes pilsētas Personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politikā.

Rēzeknes pilsētas pašvaldībai ir izstrādāta vienota privātuma politika personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos, kas attiecas uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēm, tostarp, Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” mājas lapa neizmanto sīkdatnes (cookies).

 

Konsultatīvā nodaļa 

Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002

Tālr.: 67359129

konsultativaiscentrs@bti.gov.lv

Konsultatīvā nodaļa piedāvā multidisciplināras komandas speciālistu redzējumu un rekomendācijas gan vecākiem, gan speciālistiem bērnu uzvedības un saskarsmes grūtību pārvarēšanā.

Ar svarīgāko informāciju par Konsultatīvo nodaļu var iepazīties prezentācijā un informācijas lapā.

Prezentācija par Konsultatīvās nodaļas darbu (lejuplādēt)

 

 

 

Skip to content