Es – uzņēmējs

Interešu izglītības programma “Es – uzņēmējs!”

Programmas satura aktualitāte un nepieciešamības pamatojums

Latgales Plānošanas reģions (LPR) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales Plānošanas reģionā” ietvaros nodarbinātības veicināšanas un konkurētspējas palielināšanas nolūkā plāno ieviest reģionam specifisku risinājumu – interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā.
Uzņēmējdarbības izglītības stiprināšana bērnu un jauniešu vidū pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vides dinamiku reģiona ekonomikai. Uzņēmējspēju attīstīšanai ir būtiska loma ne tikai jaunu uzņēmumu radīšanā, bet arī nodarbinātībā un citos sociālekonomiskos un ar finanšu pārvaldību saistītos procesos, ar kuriem saskaras ikviens sabiedrības loceklis.
Finanšu pratība tiek minēta gan kā atsevišķa prasme, gan kompetence (finanšu kompetence), gan kā būtisks uzņēmējdarbības kompetences elements. Neatkarīgi no ietvara, tā tiek vērtēta kā nozīmīga jebkuram sabiedrības loceklim.
Pirmsskolas izglītības posmā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajā mācību programmā nav iekļautas tēmas par naudu, tās vērtību, funkcijām u.tml., taču programmā noteiktie sasniedzamie rezultāti pieļauj arī ar finanšu pratību un kompetenci saistītu uzdevumu integrēšanu.
“Es-uzņēmējs!” interešu izglītības programma sniedz iespēju sākt veidot bērnu izpratni par resursu ierobežotību, atšķirību starp vēlmēm un vajadzībām, naudu un tās vērtību, kā arī ieradumu – uzkrāt un pieņemt atbildīgus finanšu lēmumus, integrējot to uzdevumos un aktivitātēs, kas veicina arī pirmsskolas izglītības programmā paredzēto sasniedzamo rezultātu sasniegšanu dažādās mācību jomās. Piemēram, valodu jomā (piedalās sarunā, iesaistīšanās sarunā par ikdienu, lasa vārdus), sociālā un pilsoniskā mācību joma (patstāvīgi sagatavojas darbam, izvēloties nepieciešamos materiālus,), matemātikas joma (veido skaitļa sastāvu dažādās variācijās 10 apjomā, grupē priekšmetus pēc vairākām pazīmēm, raksta ciparus), tehnoloģiju mācību joma (plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus) u.c.

Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas īstenošanas mērķis

Uzņēmējdarbības veikšanai un finansiālās labklājības sasniegšanai nepieciešamo kompetenču attīstīšana.

Programmas īstenošanas uzdevumi (pirmsskola)

Tiešie uzdevumi.

 • Attīstīt finanšu pratību indivīda finansiālās labklājības sasniegšanai nākotnē.
 • Sniegt pamatzināšanas par to, kā atšķiras cilvēku vēlmes un vajadzības, un kas ir pirmās nepieciešamības preces.
 • Attīstīt prasmi izvēles situācijās pieņemt lēmumu, izvērtējot rīcības modeļus un sekas.
 • Sniegt pamatzināšanas par naudas funkcijām, naudas veidiem un formām.
 • Rosināt sarunāties ģimenē par ģimenes budžetu.
 • Sākt veidot izpratni par to, kas ir uzņēmējdarbība, tās pamatelementi un kāda ir tās nozīme kopējā sabiedrības un valsts labklājībā.

Netiešie uzdevumi.

 • Veicināt bērnu vispārējo attīstību un lietpratību.
 • Attīstīt prasmi un ieradumu vadīt savas emocijas un izteikt tās sociāli pieņemamā veidā.

Attīstīt prasmi veikt vienkāršas matemātiskas darbības nelielos skaitļu apjomos, lai skaitītu naudu un salīdzinātu nominālvērtības.

 • Attīstīt prasmi uzklausīt citu pieredzi un viedokļus, attīstīt empātiju.
 • Attīstīt prasmi redzēt un skaidrot vienkāršas sakarības, cēloņus un iespējamās sekas.

Programmas mērķauditorija

 • līmeņa programmas mērķauditorija ir pirmsskolas izglītības iestāšu audzēkņi 4-6 gadu vecumā.

Interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” 1. . līmenis fokusēts uz finanšu pratības attīstīšanu, ekonomikas pamatjautājumiem, kas būtiski ikvienam sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no izvēlētās nākotnes profesijas.
Izglītojamo grupa var sastāvēt no viena vai dažāda vecuma (5-6 gadu vecuma grupai) bērniem. Optimālais grupas lielums ir 10-11 izglītojamie.

Programmas tematiskais plāns, nodarbību satura izklāsts īsumā un ieteicamās metodes

 

TĒMA UN NODARBĪBA NODARBĪBU SATURA IZKLĀSTS ĪSUMĀ IETEICAMAIS APTUVENAIS NODARBĪBU
SKAITS
KOPĒJAIS STUNDU SKAITS
TĒMĀ
VĒLMES UN VAJADZĪBAS
KO ES VĒLOS UN KO MAN
VAJAG
·         Nodarbības vadītājs, izmantojot metodes “stāstījums” un “jautājumi un atbildes”, atklāj bērniem jēdzienu “vēlmes” un “vajadzības” nozīmi.

·         Bērni klausās stāstu (vai skatās animācijas filmu) un atpazīst tajā vēlmes un vajadzības.

·         Pielietojot radošā darba metodi, bērni zīmē savas vajadzības, stāsta par tām.

·         Izveido bērnu darbu izstādi.

·         Skolēni iepazīstas ar ekonomikas pamatproblēmu – resursu ierobežotību – un uzzina, ka nauda ir resurss vēlmju un vajadzību apmierināšanai. Izmanto metodes “stāstījums”, “prognozēšana”, “jautājumi un atbildes”.

·         Pārrunā uzvedību un iespējamos risinājumus situācijās, kad nav iespējams apmierināt visas vēlmes. Izmanto metodes “lomu spēle”, “situācijas izspēle”,

“jautājumi – atbildes”.

3
(teorētiski un
praktiski)
5
KĀ ATŠĶIRT VĒLMES NO VAJADZĪBĀM ·         Skolēni aizpilda darba lapu “Vēlmes un vajadzības”, trenējas atšķirt vēlmes un vajadzības.

·         Bērni trenējas atšķirt vēlmes un vajadzības praktiskos uzdevumos. Uzdevumu veidu,

izmantojamo metodi (kolāža, lomu spēles, situāciju analīze, situāciju izspēle, vingrinājumi) izvēlas nodarbību vadītājs.

2
(teorētiski un
praktiski)
NAUDA
Kā radās nauda ·         Nodarbību vadītājs, izmantojot stāstījumu un vizualizāciju, stāsta par naudas rašanos

– barteri un seno naudu.

·         Bērni nostiprina iegūtās zināšanas par monētām, to vizuālo izskatu un zīmē savu monētu.

2
(teorētiski un
praktiski)
12
Nauda Latvijā ·         Nodarbības vadītājs, izmantojot vizualizācijas, stāstījumu un jautājumu – atbilžu metodes, stāsta par valūtu “eiro”.

·         Bērni trenējas atšķirt eiro zīmi, aizpildot darba lapu.

·         Izmanto asociācijas metodi, lai atšķirtu eiro un eiro centu vērtību.

4
(teorētiski un
praktiski)

 

 

·         Izmanto kartīšu materiālus, darba lapas un vizualizācijas, lai apgūtu eiro nominālvērtības.

·         Pielieto metodi “mācīties kustībā”, aizpilda darba lapas, veic vingrinājumus un lomu spēles, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas par eiro nominālvērtībām.

·         Diskutējot un spēlējot spēles, veido izpratni, ka ne visas cilvēka vajadzības var apmierināt, iegādājoties preci vai pakalpojumu.

Kā lai zina, cik maksā ·         Nodarbības vadītājs, izmantojot stāstījumu un vizualizācijas, stāsta, kas ir cenu zīme un cik dažādi mēdz norādīt cenu tajās.

·         Bērni veic radošo darbu – zīmē cenu zīmi.

·         Pildot darba lapas un veicot vingrinājumus, trenējas atpazīt norādīto preces cenu.

1
(teorētiski un
praktiski)
Izvēles situācija ·         Pielietojot stāstījuma, jautājumu – atbilžu un situācijas analīzes metodi, nodarbības vadītājs stāsta par to, kas ir izvēles situācijas un alternatīvās izmaksas.

·         Bērni, pielietojot metodi “lomu spēle”, veic izvēles situācijas, simulējot pazīstamas situācijas.

·         Bērni veic radošu darbu – zīmē kādu savu nesenu izvēles situāciju.

·         Bērni aizpilda darba lapu.

3
(teorētiski un
praktiski)
Naudas pelnīšana ·         Nodarbības vadītājs, izmantojot metodes “stāstījums’, “jautājumi – atbildes’,

iepazīstina bērnu ar dažādām profesijām.

·         Spēlējot spēles, veicot dažādus vingrinājumus, bērni trenējas atpazīt profesijas un to raksturīgākos pienākumus.

1
(teorētiski un
praktiski)
Naudas krāšana ·         Izmantojot metodes “stāstījums’, “vizualizācija”, “situācijas analīze” un “jautājumi –

atbildes”, veido izpratni par naudas krāšanas nozīmību savu mērķu sasniegšanai.

·         Izmantojot radošā darba metodi, veicina vēlmi uzkrāt un runāt savā ģimenē par potenciālo uzkrājumu veidošanu.

1
(teorētiski un
praktiski)
RESURSI
Kas man nepieciešams,
lai…
·         Pielietojot metodes “stāstījums”, “jautājumi – atbildes” un “vizualizācija” atklāj bērniem jēdziena “resursi” nozīmi.

·         Izspēlējot “lomu spēli” un simulējot problēmu situāciju, veicina izpratni par resursu plānošanu un trenē prasmi noteikt un uzskaitīt nepieciešamos resursus.

·         Veicot praktisku uzdevumu – radošu darbu, atklāj jēdzienu “deficīts” un attīsta

izpratni, ka resursi nav bezmaksas.

1
(teorētiski un
praktiski)
2
Budžets ·         Izmantojot metodes “stāstījums”, “jautājumi – atbildes” un “vizualizācija”, nodarbības vadītājs izskaidro budžeta plūsmas veidošanos – naudas ieņēmumi un izdevumi un sabalansēta budžeta nepieciešamību.

·         Veicot dažādus vingrinājumus un aizpildot darba lapu, bērni trenējas atpazīt ģimeņu budžeta ienākumus un izdevumus.

1
(teorētiski un
praktiski)
PROGRAMMAS NOSLĒGUMS UN PAŠVĒRTĒJUMS
·         Kopsavilkums par apgūto visā programmā.

·         Darba lapa “Kā man veicās”.

·         Atzinības rakstu pasniegšana.

1
(teorētiski un
praktiski)
1
KOPĀ 20

 

 

Skip to content