Iestādes misija, vīzija, vērtības

Misija – iestādes darbinieki sadarbībā ar izglītojamo vecākiem veicina izglītojamo vispusīgu attīstību, izglītojamie apgūst Es apziņu, aug, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – laimīgs, patstāvīgs bērns, kurš ir gatavs pielietot savas prasmes un kompetences, mācīties, pilnveidoties un adaptēties strauji mainīgajā pasaulē.

Vērtības:

BĒRNI   Bērna intereses (attīstība, veselība, pašsajūta) ir primāras.  Ikvienā bērnā attīstām prasmes būt aktīvam, zinātkāram, radošam, patstāvīgam, pašpietiekamam, cieņpilnam, prast sadarboties.

DARBINIEKI  Darbinieks ir atbildīgs procesa virzītājs, kuram tiek sniegts atbalsts kā cilvēkam un kā konkrēto pienākumu izpildītājam.

 

SADARBĪBA   Uzticamies viens otram, palīdzam viens otram un atbalstām viens otru ceļā uz izaugsmi, izvirzītajiem mērķiem. Atklāti runājam par problēmām, kopā tās risinām.

ATBILDĪBA   Uzņemamies atbildību par savu rīcību un tās radītajām sekām; izpildām solījumus un atzīstam pieļautās kļūdas, lai no tām mācītos; godprātīgi un kvalitatīvi izpildām uzticētos pienākumus; iesāktos darbus paveicam līdz galam.

TRADĪCIJAS    Kopjam un veidojam tradīcijas, kas sekmē radošumu, piederību iestādei, veido mūs par iestādes un valsts patriotiem.

Skip to content