Gada uzdevumi

Galvenie uzdevumi

2022./2023.mācību gadam  

1.Sadarbības ar izglītojamo ģimenēm veicināšana un ģimenes kā vērtības stiprināšana.

Plānotie kvalitatīvi rezultāti:

– iestādes administrācijas un darbinieku produktīvā sadarbība ar izglītojamo ģimenēm;

– izglītojamo vecāki (likumiskie pārstāvji) aktīvi  piedalās izglītojamo attīstīšanas procesā;

– izglītojamo ģimenes aktīvi piedalās pasākumos un aktivitātēs;

– izglītojamiem ir  izpratne par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību.

Plānotie kvantitatīvi rezultāti:

– 2-4 vecāku sapulces katrā grupā;

– 2-3 Iestādes padomes sēdes;

– 2-3 tematiskās lekcijas vecākiem;

-1 izglītojošs seminārs pedagogiem par sadarbību ar vecākiem;

– Tēvu, mātes un ģimenes dienu  svinīgie pasākumi;

– 1 tematiskā  izstāde;

– 6 nodarbības tiks vērotas un analizētas;

– 2 izglītojamo radošo darbu  izstādes;

– 2 konkursi  izglītojamo ģimenēm;

– regulārs administrācijas atbalsts vecākiem un pedagogiem.

 2.Profesionālās un uz attīstību vērsta AS sniegšana mācīšanas un mācīšanās procesā.

Plānotie kvalitatīvi rezultāti:

– pedagogi savstarpēji sadarbojas, popularizē savu pieredzi AS sniegšanā un dalās pieredzē ar kolēģiem;
– pedagogi vēro citu pedagogu rotaļnodarbības un veic  nodarbību analīzi ar 3P metodes palīdzību;

– jauniem pedagogiem ir sniegts kvalitatīvs atbalsts;

– administrācija regulāri sniedz AS visiem pedagogiem.

Plānotie kvantitatīvi rezultāti:

– 6 praktiskie semināri (rotaļnodarbību vērošana un analizēšana ar 3P metodi);
– 1 izglītojošs seminārs pedagogiem par profesionālās un uz attīstību vērstas AS sniegšanu mācīšanas un mācīšanās procesā;

– individuālās konsultācijas jauniem pedagogiem;

– administrācija vēro un analizē katra pedagoga 1 rotaļnodarbību mācību gada laikā;

– 2 pedagogu profesionālās darbības novērtēšana.