Gada uzdevumi

Galvenie uzdevumi

2021./2022.mācību gadam  

 

 1.Iestādes pašvērtēšanas sistēmas pilnveidošana;

Plānotie rezultāti:

Kvalitatīvi:

– pašvērtēšanā piedalās visas mērķgrupas (vecāki, pedagogi, dibinātāja pārstāvis) – pašvērtēšanā tiek izvērtēta ikgadējo prioritāšu īstenošana, izglītības un audzināšanas prioritāro darba virzienu ieviešana;

 – pašvērtēšanā ir izmantotas vismaz trīs kvalitātes vērtēšanas metodes, par kurām vienojas visi iesaistītie – pašnovērtējuma ziņojumā  1.daļu sagatavo  iestādes vadītāja, 2. daļu sagatavo metodiķe un pedagogi, 3 daļu sagatavo iestādes administrācija un vecāku pārstāvji no iestādes  padomes;.

 – izglītības iestādes vadītājs pašvērtēšanā nodrošina procesa virzību, atbild par pašnovērtējuma ziņojuma pēdējo redakciju.

 

Kvantitatīvi:

– pedagoģiskas padomes sēde  “Iestādes pašvērtēšanas sistēmas pilnveidošana”;

– praktiskais seminārs “Pašvērtējuma posmi” (gan pedagogiem, gan tehniskiem darbiniekiem);

–    par 25% pieaug visu gatavība iesaistīties pārmaiņu īstenošanā izglītības iestādē;

 –  3 darba sanāksmes par pašvērtēšanu izglītības iestādē;

–   iestādes pašvērtējums saskaņā ar IKVD ieteikumiem.

 

 

2. Lietpratībā un aktīvā darbībā balstīts mācību process, akcentējot valodas jomu

Plānotie rezultāti:

Kvalitatīvi:

– veidot izpratni par  valodas struktūru –  ka skaņas un rakstzīmes (burti) veido vārdus, vārdi veido teikumus, cilvēki izmanto valodu saziņai;

– izglītojamie lieto valodu kā saziņas līdzekļi visās mācību jomās;

–  attīstās  izglītojamo runas prasmes atbilstoši izglītojamo attīstības līmenim;

– izglītojamo runas attīstīšanas procesā   iesaistās un piedalās gan izglītojamie mācību centros, gan vecāki, gan pedagogi, gan atbalsta personāls (logopēde);

– izglītojamo attīstības vērtēšana runas jomā notiek regulāri, saskaņā ar izstrādāto iestādēs  vērtēšanas kārtību.

 

Kvantitatīvi:

– katrā grupā izglītojamie patstāvīgi un  radoši darbojas mācību centros, izmantojot valodu;

-1 izglītojošs seminārs valodas mācību jomā  (skaņu izrunas kultūra, lasītprasmes),  sadarbībā ar logopēdu;

– 6 nodarbības valodas jomā tiks vērotas un analizētas;

– 1 mācību un metodiskās literatūras izstāde valodas jomā;

– 2 izglītojamo  radošo darbu izstādes;

-1 konkurss izglītojamo ģimenēm.