Gada uzdevumi

Galvenie uzdevumi

2023./2024.mācību gadam  

 1. Profesionālās un uz attīstību vērsta AS sniegšana mācīšanas un mācīšanās
  procesā.

  Plānotie kvalitatīvi rezultāti:

  – pedagogi savstarpēji sadarbojas, popularizē savu pieredzi AS sniegšanā un
  dalās pieredzē ar kolēģiem;
  – pedagogi vēro citu pedagogu rotaļnodarbības un veic  nodarbību analīzi ar
  3P metodes palīdzību;
  – jauniem pedagogiem ir sniegts kvalitatīvs atbalsts;
  – administrācija regulāri sniedz AS visiem pedagogiem.

  Plānotie kvantitatīvi rezultāti:

  – 6 praktiskie semināri (rotaļnodarbību vērošana un analizēšana ar 3P metodi);
  – 1 izglītojošs seminārs pedagogiem par profesionālās un uz attīstību vērstas AS sniegšanu mācīšanas un mācīšanās procesā;
  – individuālās konsultācijas jauniem pedagogiem;
  – administrācija vēro un analizē katra pedagoga 1 rotaļnodarbību mācību gada laikā;
  – 1-2 pedagogu profesionālās darbības novērtēšana.

 1. Pārejas no mazākumtautību uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšana sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm

  Plānotie kvalitatīvi rezultāti:
 • pilnveidotā pirmsskolas izglītības skolotāju profesionālā kompetence, kura nodrošina mācību satura apguvi latviešu valodā lingvistiski neviendabīgajā vidē;
 • izglītojamo latviešu valodas prasmju kvalitatīva pilnveidošana interešu izglītības latviešu valodas pulciņos;
 • regulāra skolotāju sadarbība un pieredzes apmaiņa, strādājot lingvistiski neviendabīgajā vidē;
 • pilnveidotā mācību vide, kura veicina mācības valsts valodā.

Plānotie kvantitatīvi rezultāti:

 • pirmsskolas izglītības skolotāji apmeklēs latviešu valodas aģentūras organizētus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus 2023./2024.m.g.;
 • 1 izglītojošais seminārs par mācību satura apguves organizāciju latviešu valodā lingvistiski neviendabīgajā vidē;
 • 3 pirmsskolas izglītības skolotāji organizēs interešu izglītības latviešu valodas pulciņus;
 • sistemātiski tiks organizēti praktiskie semināri, kuru laikā vismaz 6 nodarbības runas jomā tiks vērotas un analizētas;
 • visās grupās tiks pilnveidoti mācību centri ar mācību materiāliem valsts valodā (didaktiskās spēles, darba lapas, grāmatas  c.).

 

 1. Izglītojamo patstāvīgas darbības un radošuma veicināšana sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm

  Plānotie kvalitatīvi rezultāti:

– attīstīts izglītojamo radošums  atbilstoši izglītojamo vecumam;
– izglītojamie patstāvīgi darbojas  grupu mācību centros, patstāvīgi  darbojas ģimenēs, veic

pašapkalpošanu atbilstoši savam vecumam;
– izglītojamo attīstības vērtēšana  kultūras izpratnes  un pašizpausme  mākslā mācību  jomā notiek

regulāri, saskaņā ar izstrādāto iestādēs vērtēšanas kārtību.

Plānotie kvantitatīvi rezultāti:

-grupu izglītojamie patstāvīgi un  radoši darbojas mācību centros;
– iestādē ir 2-3  interešu pulciņi;
– administrācija sniedz informāciju vecākiem par interešu izglītības iespējām ārpus izglītības

iestādes;
-1 izglītojošais seminārs par radošumu un patstāvīgas darbības veicināšanu;
– 6 nodarbības tiks vērotas un analizētas;
– 1 mācību un metodiskās literatūras izstāde;
– 4 izglītojamo radošo darbu izstādes;

– 4 radošo darbu izstādes “Es ar vecākiem”;
-1 konkurss izglītojamo ģimenēm;
– katra grupa sagatavo 2 teatrālos uzvedumus mācību gada laikā;

– veikta izglītojamo attīstības vērtēšana  kultūras izpratnes  un  pašizpausme mākslā mācību  jomā un

organizēta sadarbība ar vecākiem (vecāki  ir iepazīstināti ar vērtēšanas rezultātiem un iesaistīti bērnu attīstības  veicināšanā).

 

Skip to content