Gada uzdevumi

Galvenais uzdevums

2022./2023.mācību gadam  

Sadarbības ar izglītojamo ģimenēm veicināšana un ģimenes kā vērtības stiprināšana.

Plānotie kvalitatīvi rezultāti:

– iestādes administrācijas un darbinieku produktīvā sadarbība ar izglītojamo ģimenēm;

– izglītojamo vecāki (likumiskie pārstāvji) aktīvi  piedalās izglītojamo attīstīšanas procesā;

– izglītojamo ģimenes aktīvi piedalās pasākumos un aktivitātēs;

– izglītojamiem ir  izpratne par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību.

Plānotie kvantitatīvi rezultāti:

– 2-4 vecāku sapulces katrā grupā;

– 2-3 Iestādes padomes sēdes;

– 2-3 tematiskās lekcijas vecākiem;

-1 izglītojošs seminārs pedagogiem par sadarbību ar vecākiem;

– Tēvu, mātes un ģimenes dienu  svinīgie pasākumi;

– 1 tematiskā  izstāde;

– 6 nodarbības tiks vērotas un analizētas;

– 2 izglītojamo radošo darbu  izstādes;

– 2 konkursi  izglītojamo ģimenēm;

– regulārs administrācijas atbalsts vecākiem un pedagogiem.