Mūzika

Mūzikas skolotāja Diāna Brence

Mūzikas nozīme pirmsskolā

Ir pierādīts, ka mūzika, tās skaņu pasaule palīdz attīstīt bērna interesi un fantāziju, prasmi klausīties, domāšanu, dzirdi, balsi, ritma izjūtu, fizisko koordināciju, komunikāciju prasmi, pašvērtējumu un vēl daudz citu lietu. Mūzikas nodarbības paaugstina jūsu bērna kopējo intelektuālo līmeni.

Psihologu un pedagogu pētījumi rāda, ka mūzikas nodarbības bērniem, jau no agra vecuma, ļoti efektīvi palīdz viņu kopējai attīstībai.

Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde notiek mūzikas nodarbības katrai grupai 2 reizes nedēļā un 1 ritmikas nodarbība, ievērojot bērnu vecumposmu īpatnības. Mēs cenšamies katram bērnam atrast atslēdziņu, kas palīdzēs atvērt viņa muzikālās spējas un radoši izpausties.

Mūzikas nodarbība ietver sevī dažādu aktivitāšu mijiedarbību: dziedāšanu, mūzikas klausīšanās, mūzikas instrumentu spēli un muzikālas ritma rotaļas, iepazīšanās ar mūzikas ABC (ātri-lēni, augstu-zemu, skaļi-klusi, ritma zilbes „tā” un „ti -ti” , mūzikas žanrus – polka, maršs, valsis u.c.)., darbības ar ritmu, dažādas muzikāli-ritmiskās kustības, kas veicina bērna daudzpusīgu muzikālo attīstību. Bērni mācās izteikt savas domas, muzikālos iespaidus par dzirdēto mūziku.

Mūzika, rotaļas, dziedāšana, dejas – tas viss rada pozitīvas emocijas. Bet pozitīvas emocijas – tā ir mazuļa iekšējās pasaules labklājība, viņa garīgā un fiziskā veselība.

Bērnu ieinteresēšanai mūzikas nodarbībā izmantoju pārsteiguma momentu vai piedāvāju atrisināt kādu problemsituāciju  (palīdzēt zaķītim sasildīties, lācītim atrast draugus vai iemācīt lellītei dziesmiņu utt.).

Mūsu mērķis – ar muzikālo nodarbību palīdzību sniegt bērniem prieku nodarboties ar mūziku, padarīt viņu dzīvi interesantāku un skaistāku!

Skip to content